IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Wie zich het recht neemt, vele zwakke kinderen in de wereld te zetten, heeft de plicht, na te denken over de gevolgen, en daarop te letten, dat zijn grondrechten daar stoppen, waar de grondwetten van anderen beginnen. Hij mag anderen niet onevenredig belasten.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

IQ stelt voor, dat MAT-leiders en IQ om tafel gaan zitten en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden.

IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

www.party3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

 IQ zegt:  Corruptie-Controle  DIM  toepassen !

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

 

 

zo op het terrein energie-politiek, waar ze voorgeeft (simuleert) niet te weten, dat cheap-clean-energy-technieken al lang ontwikkeld zijn (meerdere) en de vervuilende olie-industrie steunt,

zo op economie-gebied, waar ze voorgeeft (simuleert), op de schok, die de grootbedrog van de C.G.Morgan-Bank en de Goldman-Sachs-Bank en verdere Askinasi-grootbanken heeft geproduceerd, alleen met harde bezuinigingen te kunnen reageren, wat betekent, de bevolking straffen in plaats van de bedriegers straffen, precies volgens het schema, dat het boek van N.Klein ‘De Schok-Doctrine van de Askinasis’ beschrijft.

De regering speelt spelen, die bij vele intelligente burgers als Askinasi-spelen bekend zijn. IQ heeft in verkiezings-Tv-spotjes “3 doodzonden van Rutte” beschreven, met de strekking zoals boven.

Als IQ kernachtig formuleert, dan, om het spel van de regering te belichten - zakelijke berichtgeving - en niet, om zwakke mensen te kwetsen.  Geen overtreding van de wetten 137 c, d, e.

 

IQ is een oppositie-partij. Oppositie-partijen mogen de regering kritiseren.

Kenmerkend is hier, dat niet één MAT-mens zich over onze MAT-mensen-poster bij IQ beklaagd heeft, maar dat wel het machtssysteem zich indirect beklaagt door IQ met een 137-verdenking en een politieverhoor aan te vallen. In onze ogen moet dit als een intimidatie-poging worden gezien, als poging, een klokkenluider-partij uit te schakelen, onder misbruik van ambtsmacht. Aangifte wegens ambts- en machts-misbruik  is ons antwoord.

De betrokken OvJ zijn geschoolde juristen en weten heel goed, dat bij afweging van rechtsgoederen het recht, voor grote schade te waarschuwen heel zwaar weegt en het recht aan de kant van IQ is.

Alleen in een harde dictatuur, die wij nog niet hebben, kan men anders beslissen. Conclusio dus: IQ overtreedt 137cde niet.

 

In een eerste antwoord

zijn sommige aspecten nog uitvoeriger behandeld:

Zie pagina’s www.party6-6-2-2-2.jaaaa.net !

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

IQ stelt voor, dat MAT-leiders en IQ om tafel gaan zitten en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden.

IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

www.party3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

Houden wij vast:

 

De Kooij-groep  onderneemt een aanval op de klokkenluider-partij IQ met foute argumenten, dus zwak,

maar waarschijnlijk uit een sterke ambtsmacht-positie, een sterke connectie van personen in politie, OM en op rechterstoelen, die bereid en geoefend zijn, recht te buigen, om hun agenda door te zetten.

Zonder connectie-sterkte zouden ze de aanval niet starten. In een rechtstaat-omgeving kan de aanval niet lukken. Hoe vreemd, dat de aanval uit Arnhem komt! Ver weg! Waarschijnlijk, omdat daar structuren bestaan, binnen welke men onrecht goed kan doordrukken.

 

Gezien op deze waarschijnlijkheden wacht IQ-Partij verdere stappen van de aanvallers niet af, kiest daarvoor, veel licht op de dingen te werpen.

1.. zoveel steun door de rechtsstaat als mogelijk, waar nog intact-(er) .

2.. zorgt voor versterken van de rechtsstaat door verdere invoering van de corruptie-controle DIM. Nieuwe regel: beslissingen van machts-personen, die niet door de corruptie-controle DIM zijn gelopen, worden niet meer geaccepteerd. Ze krijgen hun gehalte van ons belastinggeld, maar weigeren, zich door ons te laten controleren? Basta! Afgelopen! Korte metten maken met hen!

3.. De lijsttrekker van IQ-Partij informeert alle 18 andere EU-lijsttrekkers over de aanval en vraagt ze, de dingen te volgen.

4.. De lijsttrekker van IQ-Partij informeert alle 150 TK-leden (onder hen hebben wij vrienden, die van moedige mensen houden), en vraagt ze, de dingen te volgen.

5.. IQ-Partij zet de sociale media in, om aandacht van burgers en organisaties te trekken.

6..  IQ-Partij doet aangifte 1 tegen de Kooij-groep wegens machtsmis-bruik. Het is vreemd, dat deze groep aan mega-misdrijven voorbij kijkt (EP, HP3, …) en daar niets aan doet, maar IQ-Partij, die deze misdrijven beschrijft (www.MM8-info.jaaaa.net), bij een belediging wil betrappen!

7.  De Kooij-groep wekt de verdenking, via 137cde-intimidatie het verdringingsproces van de Nick-Rockefeller-groep te willen bescher-men, dus deel van die verdringingsstrijd tegen Nederlanders te zijn. Aangifte 2 bij de politie tegen de Kooij-groep wegens deelname aan dit mega-misdrijf. Opdracht aan de politie, de K-groep met DIM daarop te testen.

Verder hier:  www.party6-6-2-2-2.jaaaa.net

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

IQ stelt voor, dat MAT-leiders en IQ om tafel gaan zitten en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden.

IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

www.party3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

IQ-Partij houdt zich, in het kader van afweging van rechtsgoederen, keurig aan alle wetten.

Voor de Kooij-groep was en is er geen reden, de politie de bevelen, IQ-Partij te verhoren. Met foute, kunstmatige interpretatie van begrippen probeert de Kooij-groep, artikel 137cde toepasbaar te maken op teksten van IQ. IQ-Partij doet daarom aangifte tegen de Kooij-groep Arnhem wegens machtsmisbruik. Zie www.party6-6-2.jaaaa.net (gevecht rechtsstaat tegen onrechtstaat),  ivm   www. party6-6-1.jaaaa.net (“het gesprek”).

Het is vreemd, dat de Kooij-groep aan mega-misdrijven voorbij kijkt en daar niets aan doet, maar IQ-Partij, die deze misdrijven beschrijft (www.MM8-info.jaaaa.net), bij een belediging wil betrappen!

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

Nieuwe regel: Beslissingen van machtspersonen, die niet door

de ijzersterke corruptie-controle DIM zijn gelopen, zijn ongeldig.

Wij onderzoeken nu de tekst van de wetten 137 c, d en e:

 

Artikel 137 c stelt opzettelijke belediging van groepen van mensen met bepaalde afwijkende eigenschappen onder straf.

 

IQ-Partij zegt in vele papieren, dat ieder mens respect verdient en te waarderen is, onafhankelijk van eventuele tijdelijke tekortkomingen.

Opzettelijk beledigen en respect tonen past niet samen.

IQ-Partij toont respect voor ieder mens en voor iedere groep van mensen, het tegendeel van belediging, en is dus niet met belediging of -  sterker nog -  opzettelijke belediging bezig.

Artikel 137 c  treft dus niet toe op IQ-Partij .

 

Op de poster spreekt IQ van “slachtoffers aan alle kanten, het meest aan de kant van onschuldige zwakke MAT-kinderen”. Dat is geen bele-digende sprake, dat is niet de sprake van haat. Maar meer het tegendeel!

IQ-Partij beschrijft bepaalde groepen van mensen, MAT-mensen, expressis verbis als slachtoffers van een negatieve ontwikkeling, maakt ze attent daarop, dat ze misbruikt worden voor de doelen van een achter-grond-machtssysteem (van de Askinasis; het doel heeft o.a. de Askinasi Nick Rockefeller beschreven: zwakke, maar geboortesterke immigran-ten-groepen als verdringingswapen benutten).

IQ-Partij waarschuwt zwakke groepen met weinig kennis en overzicht voor aankomende gevaren.  Waarschuwen is een vorm van helpen.

Helpen past niet bij beledigen, is het tegendeel van belediging.

 

Artikel 137 c  treft ook uit deze tweede reden niet toe op IQ-Partij .

 

Artikel 137 d    Haat zaaien

Respecteren en helpen gaat niet samen met haat.

Artikel 137 d   past evenmin bij helpen als  Artikel 137 c

Artikel 137 d   past evenmin bij respecteren en waarderen  als  art 137c

 

Artikel 137 e : onnodig verspreiden van teksten, die beledigen of haat kunnen zaaien

 

Bij verkiezingen moet men duidelijk spreken en beelden benutten, om kiezers te bereiken.

Als IQ in het kader van beschrijving van processen, die negatief lopen en positief om te buigen zijn, bepaalde groepen beschrijft, ook zulke met negatieve eigenschappen:

a.. te weinig zelfcontrole, wat betreft kinderproductie, inbreuk in de rechten van derden door een overgrote biologische footprint, bijv. 8 kin-deren, die straks allen een woning en een werkplaats nodig hebben, waar-aan schaarste heerst, zodat ze samen anderen onevenredig veel weg nemen,

b.. te weinig doorzicht, dat ze en hun zwaktes door een achtergrond-machtssysteem misbruikt worden, om de samenleving te verzwakken en chaos te zaaien, bijv. Jihad-gevechten op NL-bodem uit te lokken,

om dan naar een sterke man te roepen,

en dan een sterke man met charisma te presenteren

en hem dan met dictator-bevoegdheden te installeren,

een nieuw Hitler-spel in andere gedaantes,

 

dan gebeurt deze beschrijving en waarschuwing ten behoeve van zakelijke berichtgeving, die in het wet 137 e uitdrukkelijk—expressis verbis—als veroorloofde  uitzondering is genoemd, waar men over negatieve eigenschappen van groepen mag spreken.

Het is onvermijdelijk, van deze negatieve eigenschappen te spreken, als men voor de gevolgen, de komende complicaties, waarschuwen wil. IQ beschrijft, omdat het in het kader van het hogere doel (waarschuwen, schade vermijden) onvermijdelijk is. IQ beschrijft de negatieve eigenschappen niet, om te beledigen, te kwetsen, te discrimineren of haat te zaaien. En als IQ de verhoudingen kernachtig beschrijft, opvallend, dan alleen, om te laten zien, hoe groot de fout van de regering is, die voorgeeft (simuleert), de gevolgen niet te zien, deze gevolgen niet te kunnen anticiperen. In de ogen van IQ is dat een spel, dat schade produceert. In de ogen van IQ speelt de regering ook op andere terreinen dan bevolkings-politiek een spel,

6

5

5

5

4

3

4

6

6

7

7

6

7a

7a