IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

Wie zich het recht neemt, vele zwakke kinderen in de wereld te zetten, heeft de plicht, na te denken over de gevolgen, en daarop te letten, dat zijn grondrechten daar stoppen, waar de grondwetten van anderen beginnen. Hij mag anderen niet onevenredig belasten.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

IQ stelt voor, dat MAT-leiders en IQ om tafel gaan zitten en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden. IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

www.party3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

 IQ zegt:  Corruptie-Controle  DIM  toepassen !

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

Aangifte

wegens machtsmisbruik

tegen OvJ Kooij van het OM Arnhem,

 

tegen OvJ John Lucas en tegen onbekend: een groep van personen, verbonden met  OvJ Kooij,

die met OvJ Kooij de politie hebben bevolen, mij, de lijsttrekker van de IQ-Partij, te verhoren.

De namen krijg ik nog van de heer Ter Haar. Tenminste heeft hij dat twee keer toegezegd.

Inleiding:

IQ-Partij beschrijft de schadepolitiek van het internat. machtssysteem,

in het bijzonder (1) de schadelijke bevolkingspolitiek, (2) de schadelijke energiepolitiek,  (3) de schadelijke economiepolitiek en (4) de schade-lijke oorlogspolitiek van het machtssysteem (zie: HP3),

als onderdeel daarvan de schadepolitiek van het NL-machtssysteem, als onderdeel daarvan die van de NL-regering, en als onderdeel daarvan die van MP Rutte

op de IQ-website, op posters, in TV-films en Youtube-video’s,

daaronder de Youtube-video “De drie doodzonden van MP Rutte”.

Op zijn poster bevolkingspolitiek (www.party6-6.jaaaa.net) :

IQ verheugt zich op toekomst van Nederland

beschrijft IQ  de schadelijke bevolkingspolitiek van de NL-regering, verwijst op de al grote sluipschade en waarschuwt voor de komende nog veel grotere schade als gevolg van de versneld lopende geboorte-lawine van MAT-mensen, bijv. Jihad-strijd met terreurwapens op NL-bodem, bijv. nog meer vlucht van witte Nederlanders voor MAT-mensen-concen-traties uit wijken en uit steden, die altijd sterker zwart kleuren. De schade door die uitbreiding is evident. De witte bevolking vlucht ja niet wegens niets voor de MAT-mensen. De AIVD waarschuwt voor de Jihad-strijders nu, maar maakt niet attent op de open kraan, die continu veel meer Jihad-strijders in de toekomst genereert.

Zonneklaar is, dat men  “ ten behoeve van zakelijke berichtgeving (ten behoeve van waarschuwen)”  van MAT-mensen en van hun eigen-schappen moet spreken. Dat is onvermijdbaar. Dat kan ook de AIVD niet vermeiden. Spreken gebeurt niet, om te beledigen, haat te zaaien, te discrimineren. Niet bij de AIVD, niet bij IQ. Daarom is ook zonneklaar, dat het belediging-artikel 137cde hier niet van toepassing is. Ondanks deze duidelijke verhoudingen heeft een groep van Officieren van Justitie (OvJ) van het OM Arnhem, bekend als ‘discriminatie-jagers’, de poging ondernomen, de IQ-poster als in strijd met art. 137cde af te stempelen. In plaats van gemeenten juridisch correct te adviseren, hebben ze gemeenten afgeraden, onze poster te plaatsen. Tegen beter weten in hebben ze gemeen-tes met art. 137cde bang gemaakt. Daarmee hebben ze de democratie beschadigd. Daarmee hebben ze IQ schade toegevoegd. IQ kon het thema niet breed en zakelijk (anders dan de heer W.) in de discussie brengen.

Bovenop hebben deze discriminatie-jagers (hun merknaam in de pers)nog een poging ondernomen, IQ te intimideren door de politie te beve-len, de lijsttrekker van IQ wegens 137cde als ‘verdachte’ te verhoren.  Via meer dan vreemde interpretatie proberen ze, 137cde toepasbaar te maken. Dat lukt natuurlijk niet. Intimidatie is de bedoeling:  IQ-ant-woord: Tegen beter weten in staatsmacht inzetten: machtsmisbruik:  2 jaar cel. Art. 365.  Bovenop moet de schade, die ze hebben geprodu-ceerd, worden gecalculeerd en op hen worden verhaald.

 

IQ-Partij is een oppositie-partij en het is zijn democratische taak, kri-tiek te leveren op de regering, en verbetering-voorstellen de leveren. Op de IQ-website  www.mm8-info.jaaaa.net staat nog meer kritiek. Daar spreekt IQ van 8 Mega-Misdrijven van het machtssysteem en komt met een centraal verbeteringsvoorstel: alle machtspersonen door de ijzer-sterke corruptie-controle DIM laten lopen, het nieuwe werktuig, dat de wetenschap voor ons heeft ontwikkeld, om een verkapte onrechtstaat in een echte rechtstaat om te vormen.

 

Het eerste antwoord van de machtspersonen is:  ze weigeren, door de corruptie-controle DIM te lopen. Terwijl ze van ons betaald worden, weigeren ze, zich door ons te laten controleren, of ze misschien met kwaadaardige geldpartijen geheime afspraken hebben, om onder voorwendselen de interesses van hen te steunen en niet die van de bevolking! Waarom anders saboteert Rutte cheap-clean-energie-technieken en steunt de olie-industrie?

De verdenking tegen Rutte is levensgroot. Van ons krijgt hij een gehalte van 144.000 per jaar, maar weigert, een half uur tijd vrij te maken, om zich te laten controleren:  de DIM-controle te doorlopen.

1

1

1

2

2

2

 

 

 IQ zegt:  Corruptie-Controle  DIM  toepassen !

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

Art. 7 GW

Text Box: Art. 7 Grondwet of art. 137 StGB? Het OM Arnhem, OvJ Kooij, doet onderzoek op eigen houtje. Er is geen aangifte. De afkorting MAT laat mhr. Kooij niet slapen!

Het tweede antwoord van de machtspersonen, aan de top van hen Rutte,

is:  ze proberen, de kritiek van IQ op hun schadepolitiek dood te zwij-gen. Ze antwoorden met geen woord. Ze zetten daarop, dat de stem van IQ-Partij niet ver reikt. De massamedia heeft het machtssysteem onder controle. De media verspreiden geen treffende kritiek, niet van IQ, niet van anderen. Aan die kant denken de machthebbers veilig te zijn.

 

Het derde antwoord van de machtspersonen kan nu zijn, dat ze IQ-Partij met een geconstrueerde verdenking via het boek van strafrecht aanval-len:  terwijl ze aan hun eigen 8  mega-misdrijven stevig voorbij kijken, uiten ze de verdenking, dat IQ iemand zou hebben beledigd, concreet, dat  IQ-Partij MAT-mensen zou hebben beledigd. Echter: er is niet één MAT-mens, die tegen IQ heeft gezegd, beledigd te zijn. Er is ook niet één aangifte, waarop die aanvallende machtspersonen kunnen steunen. De zichtbare spits van de aanvallers is een groep van OvJ, ver weg in Arnhem. De zaak lijkt vreeslijk geconstrueerd!

De groep van OvJ uit de verdenking, dat IQ met teksten op de ‘MAT-mensen-Poster’ MAT-mensen zou hebben beledigd en daarmee Artikel 137cde zou hebben overtreden. De OvJ zijn juridisch geschoold en weten heel goed, dat men in een situatie van afweging van rechts-goederen ten behoeve van zakelijke berichtgeving, in een situatie, waar komende gevaren moeten worden beschreven, wel van groepen spreken mag, in die onder-groepen met sterk negatieve eigenschappen  zitten: overvallers, Jihad- strijders, en mensen, die wegens missende overzicht en missende blik op de rechten van anderen foute beslissingen nemen, bijv. een overgrote bio-logische footprint produceren, 6, 8 of 10 zwakke kinderen in de wereld zetten, terwijl in het kleine en enge Neder-land witte Nederlan-ders vluch-ten, als ze grote concentraties van MAT-mensen tegenkomen in hun woonwijk of in de school van hun kinderen. Deze vlucht laat duide-lijk zien, dat MAT-mensen de rechten van derden door kinder-over-pro-duc-tie schenden. In het belang van de grote samen-leving moet daar-over gesproken kunnen worden. I.v.m. warschuwen is spreken niet te vermijden. De Wet 137 staat dit ook uitdrukkelijk toe. “ten behoeve van zakelijke bericht-geving” is spreken daarover ver-oor-loofd. De OvJ daartegen simuleren, dat het strafbaar is: dat noemen wij machts-misbruik, om te intimideren en een klokkenluider monddood te maken. Politiek bedrijven met het wetboek van strafrecht, in plaats van met argumenten! Daarom:  Aangifte tegen de  Kooij-groep wegens ambts- en machts-mis-bruik. Straf volgens art. 365 !  Wij onderzoeken nu de tekst van de wetten 137 c, d en e: 

Verder op www.party6-6-2-2.jaaaa.net

3

3

3

Art. 365:  De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.